Bảo mật dữ liệu

  • GIGASUN luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng website của GIGASUN, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập vào Trang Web. GIGASUN sẽ thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nỗ lực cao nhất.
  • Những thông tin GIGASUN yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách và GIGASUN có quyền sử dụng thông tin mà Quý khách cung cấp qua Trang Web để sử dụng cho hoạt động của GIGASUN.
  • GIGASUN không tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Tại những trường hợp cụ thể, GIGASUN có thể phải cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tuy nhiên, GIGASUN bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
  • Việc truy cập thông tin của Quý khách thực hiện bởi GIGASUN, nhân viên của GIGASUN và/hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của GIGASUN.